Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

karko.pl

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Sklep Internetowy Karko.pl[dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: KARKO ROBERT KARKOWSKI, ul. Krzeszowska 62, p. IV ,23-400 Biłgoraj, NIP: 7262391324, tel. + 48 12 200 20 50, adres email: sklep@karko.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Warunki świadczenia usług

Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1. EDGE z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
 2. Mozilla Firefox w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
 3. Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
 4. Safari w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
 5. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,
 6. Oprogramowanie do otwarcia plików przesyłanych w załączeniu do wiadomości e-mail w formie pliku
 7. PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 

§2
Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 3. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: usług świadczonych drogą elektroniczną, odstąpienia od umowy przez Konsumenta, reklamacji i rękojmi - w zakresie ograniczonym art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385(5), art. 556(4), art. 556(5) i art. 576(5) ustawy Kodeks cywilny.
 5. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://www.karko.pl/ za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
 6. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. 
 8. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 9. Sprzedawca - KARKO ROBERT KARKOWSKI, ul. Krzeszowska 62, p. IV , 23-400 Biłgoraj, NIP: 7262391324, REGON 060726428.
 10. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 11. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, za pomocą którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 12. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego https://www.karko.pl/ - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronach Sprzedawcy i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 13. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.
 14. Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:(np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane itp.)
 15. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: 
 16. zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
 17. prowadzenie konta klienta,
 18. przesyłanie wiadomości e-mail,
 19. przesyłanie wiadomości SMS,
 20. newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne, 

 

§3
Konto klienta

 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
 2. W ramach rejestracji Klient podaje adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 4. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.
 5. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta.

 

§4
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez sklep instrukcja dostępna w zakładce jak-kupowac ?
 • e-mailem na adres sklep@karko.pl.
 • telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień +48 12 200 20 50
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru tj. imię i nazwisko klienta, adres właściwy do wysyłki, adres e-mail lub numer telefonu oraz dane do faktury w sytuacji, kiedy klient żąda wystawiania takiego dokumentu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru (przy czym odcienie koloru mogą się delikatnie lecz nieznacząco różnić między sobą z powodu ciągłości produkcyjnych), jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 8. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

§5
Płatności

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 1. Klient ma do wyboru cztery metody płatności, określone szczegółowo w zakładce Formy płatności:
 • (najwygodniejsza i najszybsze metoda)
 • Przelew tradycyjny (towar wysyłany w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym)
 • Pobranie (opcja dostępna dla kuriera UPS, InPost i DPD dodatkowo płatna)
 • Płatności  to koszt dodatkowo 5% do wartości koszyka
 • Płatności odroczone - dzięki usłudze  od  można zakupić dowolny produkt już dziś a zapłacić za niego później. 
 1. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. W wypadku wyboru płatności w formie: płatności elektroniczne, przelew tradycyjny, karty płatnicze Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 4, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 7. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

 

§6
Wysyłka towaru

 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną
 2. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich jak UPS, InPost i DPD.
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w paczkomacie lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.
 4. W sytuacji określonej w ust. 3, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.
 5. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§7
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej, na koszt Sprzedawcy, reklamowany towar najtańszą formą wysyłki (maksymalnie do 15 zł) wraz z opisem niezgodności zawartym w protokole zwrotu towaru oraz oświadczeniem odstąpienia od umowy. Wszelkie kwestie finansowe dotyczące zwrotów i reklamacji realizujemy przelewem na konto bankowe podane w formularzu. Nie zwracamy pieniędzy innymi formami jak np. PAYU, PAYPAL czy przekaz pocztowy). Przy czym koszty zwrotu na zagraniczne konto bankowe ponosi Klient.
 3. Mając na uwadze czas załatwienia sprawy sugerujemy nie przesyłać zwrotów i reklamacji w formie paczek za pobraniem.
 4. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Szczegóły odnośnie postępowania na stronie Sprzedawcy w zakładce >Reklamacje, zwroty i wymiany .
 7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 8. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.) klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegóły reklamacji dotyczące odstąpienia od umowy dostępne są na stronie Sprzedawcy w zakładce >Reklamacje, zwroty i wymiany .
 3. Oświadczenie to odstąpieniu od umowy może zostać wysłane m.in. na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających kwotę najtańszego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę.
 5. Jeżeli konsument nie odstępuję od umowy sprzedaży, lecz tylko zwraca część zakupionego towaru, poniesione przez niego koszty dostawy nie są zwracane.
 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia.
 7. W terminie 14 dni od odstąpienia przez konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca klientowi zapłaconą kwotę, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu zakupu.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w inny sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU OD TYCH PROCEDUR:

 1. Informacje na temat możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez klientów-konsumentów, oraz zasady dostępu do tych procedur, są dostępne w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  
 2. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak: :
  • Klient ma prawo skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 
  • Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego rozwiązania sporu między Klientem a Sprzedawcą. 
  • Klient może otrzymać bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z usług powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, takich jak Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady są udzielane telefonicznie przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich na adres email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§10
Odpowiedzialność za wady towaru

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów (art. 38a ustawy o Prawach Konsumenta stosuje się odpowiednio), odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
 • odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 • odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 • Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, firm kurierskich, usług internetowych itp.
 • Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. 
 2. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

§11
Newsletter, Bony/Vouchery

 1. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Bonów oraz Voucherów naszego sklepu dostępne są w zakładce Regulamin Bony/Vouchery, Vouchery - BUTIK WARSZAWA.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce wypis z Newslettera/ wypis SMS lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

§12
Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, za pośrednictwem newslettera/SMS.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i Cookies, dostępnej w zakładce Polityka Prywatności.

 

§13
Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Klient oświadcza, że:
 • nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 • nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 2. Klient zamieszczając treści w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono ,wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 oraz 3 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 

§14
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§15
Postanowienia końcowe

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 2. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę, oraz Klienta.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem którego nie da się całkowicie wyeliminować. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 • Cookies,
 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Odbierz rabat 24%

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium